Registracija poljoprivrednih gospodarstava / gazdinstava

2008-12-29 08:51:08

Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava i Registar klijenata

Uvođenjem registracije poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava počinje reforma poljoprivredne politike kojom će se postići temeljite promjene u odnosu na prijašnji sustav potpora u poljoprivredi. To će biti urađeno kako bi dobili što kvalitetniju bazu podataka, izbjegli  svaki vid improvizacije, i u idućem trogodišnjem razdoblju mogli što kvalitetnije planirati smjernice razvoja poljoprivredne proizvodnje. Registracijom se stavlja naglasak na konkretniju proizvodnju, primjereniji životni standard  poljoprivrednika i očuvanje seoskog prostora. Sustav registracije i održavanja podataka je usklađen na čitavom teritoriju BiH i mora zadovoljiti zahtjeve Europske Unije. U registrima će se voditi isti podaci. Time će biti osigurano kvalitetno praćenje, nadzor i izvještavanje za državnu razinu.


Upisom u Registar poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava evidentiraju se ljudski potencijali, zemljište i životinje. Upis u registre je dobrovoljan, uz napomenu da samo registrirani imaju pravo podnositi zahtjeve za novčane poticaje i druge oblike potpore u poljoprivredi.

ŠTO JE CILJ UPISA?
• racionalnije, brže i kvalitetnije planiranje mjera nadležnih organa za pružanje potpore razvoju poljoprivrede i ruralnog razvoja;

  • osiguranje transparentnog utroška sredstava namijenjenih potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju;

• postupno usklađivanje sa zahtjevima Europske unije radi korištenja sredstava iz predpristupnih fondova namijenjenih Bosni i Hercegovini.

KOJA JE SVRHA UPISA U REGISTRE?
Svrha registra je uspostaviti izravnu komunikaciju poljoprivrednika i državnih tijela, kako bi državna tijela što brže i racionalnije izrađivala kvalitetne nacrte mjera poljoprivredne politike.

ZA KOGA JE UPIS OBAVEZAN?
A) Za fizičke osobe/lica koje:

1. Prodaju vlastite proizvode na tržištu:

i. registriranim fizičkim i pravnim osobama/licima koje neposredno otkupljuju proizvode za preradu ili daljnju prodaju

ii. direktnom prodajom

2. Podnose zahtjeve za novčane i druge oblike potpore u poljoprivredi

3. Trebaju biti evidentirani u ostalim registrima iz Zakona o poljoprivredi

B) Za pravne osobe/lica koje:

su registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti pri nadležnom sudu (privredna/gospodarska društva, zadruge), te obrtnike registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti pri nadležnom organu u slučajevima kada:
     1. podnose zahtjeve za novčane i druge oblike potpore u poljoprivredi
     2. trebaju biti evidentirani u ostalim registrima

U Registar klijenata mogu se upisati i pravne i fizičke osobe/lica koje nisu upisane u Registar. To se odnosi na osobe/lica koje iako ne obrađuju zemljište, ili nemaju stoku, imaju pravo na potporu iz ruralnog razvoja.  Samo upisani u Registar ostvaruju pravo na potporu.
 
GDJE SE OBAVLJA UPIS?
Upis se obavlja u vašoj općinskoj službi nadležnoj za poslove poljoprivrede prema:
• mjestu prebivališta nositelja obiteljskog/porodičnog poljoprivrednog gospodarstva/gazdinstva ili druge fizičke osobe/lica, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.
• sjedištu gospodarskog/privrednog društva, zadruge ili druge pravne osobe/lica i obrtnika neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

TKO OBAVLJA UPIS?
Upis obavljaju općinski službenici za poljoprivredu. Njima dostavljate popunjen zahtjev za upis s odgovarajućim obrascima uz potrebnu dokumentaciju. Općinski službenici za poljoprivredu provjeravaju je li vaš zahtjev pravilno popunjen i odgovaraju za ispravnost unesenih podataka. Ako se utvrdi da zahtjev nije potpun ili da uneseni podaci ne odgovaraju podacima iz priložene dokumentacije, zahtjev se evidentira kao nepotpun, a podnositelju zahtjeva se ostavlja rok od 15 dana za dopunu zahtjeva, odnosno prilaganje odgovarajuće dokumentacije. Ako podnositelj zahtjeva za upis ne dopuni ili ne ispravi zahtjev u predviđenom roku, neće biti upisan u Registar.

Registracija poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava

počinje 1. januara/siječnja 2009. godine

 

PRVI KORACI U USPOSTAVI REGISTRA POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA/GAZDINSTAVA U FBiH i BiH

Sarajevo,23.12.2008. -Predstavnici Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, predvođeni ministrom Damirom Ljubićem, 12.12.2008. u Neumu su razgovarali s načelnicima općina, kantonalnim ministrima i državnim službenicima na tim razinama vlasti o uspostavi Registra poljoprivrednih gospodarstava/gazdinstava u Federaciji BiH i BiH.
Glavnina posla trebala bi biti na općinama jer će se upravo njihovim službenicima poljoprivrednici obraćati sa zahtjevom za upis. Stoga ih je Ministarstvo upoznalo s procesom uspostave Registra u kojem će im pružiti tehničku i drugu podršku za što bolje obavljanje svoje zadaće.


O iskustvima Republike Slovenije u uspostavi registara i sistemu kontrole nad registrima govorio je konzultant Svjetske banke za poljoprivredu i ruralni razvoj Franz Kebe (Prezentacija1 i Prezentacij 4), o Zakonu o poljoprivredi FBIH sekretar Ministarstva Faketa Begović (Prezentacija2), te konzultantica ispred WB za projekt uspostave Registra Smiljana Kraljević o dosadašnjim i predstojećim aktivnostima (Prezentacija3).

 

Preuzmite prezentacije OVDJE!!!

Prijavne obrasce preuzmire OVDJE!!!