Djelatnici zavoda

Djelatnici zavoda

Djelatnici Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar

 

RAVNATELJ ZAVODA

Prof.dr.sc. Marko Ivanković, dipl.inž.polj.

Tel: +387 36 335-052

Fax: +387 36 335-051

e-mail: mivankovic@faz.ba

 

ODJELJENJE ZA ANIMALNU PROIZVODNJU I TEHNOLOGIJU, UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U STOČARSTVU

Nevenko Ćorluka, dipl.ing.polj.

Pomoćnik direktora u Odjeljenju za animalnu proizvodnju i tehnologije,

uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu

Tel: +387 36 335-062

Fax: +387 36 335-051

e-mail: ncorluka@faz.ba

 

ODSJEK ZA ANIMALNU PROIZVODNJU I TEHNOLOGIJU

Meliha Šubara, dipl.ing.polj.

Šef Odsjeka za animalnu proizvodnju i tehnologiju

Tel: +387 36 335-061

Fax: +387 36 335-051

e-mail: msubara@faz.ba

Dubravko Pocrnja, dipl.ing.agr.

Stručni savjetnik za govedarstvo

Tel: +387 36 335-067

Fax: +387 36 335-051

e-mail: dpocrnja@faz.ba

Milada Čelebić

Viši samostalni referent za bazu podataka

Tel: +387 36 335-069

Fax: +387 36 335-051

e-mail: mcelebic@faz.ba

 

ODSJEK ZA UZGOJNO SELEKCIJSKI RAD U STOČARSTVU

Mija Golemac, dipl.ing.agr.

Stručni suradnik za uzgoj, selekciju i ishranu stoke

Tel: +387 36 335 066

Fax: +387 36 335 051

e-mail: mgolemac@faz.ba

Silvija Ćavar, dipl.ing.agr.

Viši stručni suradnik za uzgojno-selekcijski rad u stočarstvu

Tel: +387 36 335 066

Fax: +387 36 335 051

e-mail: silvija.cavar@gmail.com

Željko Vistorop

Viši referent – Matičar

Tel: +387 36 335-069

Fax: +387 36 335-051

e-mail: zvistorop@faz.ba

Marko Kelava

Viši referent - Matičar

Tel: +387 36 335-069

Fax: +387 36 335-051

e-mail: mkelava@faz.ba

 

ODJELJENJE ZA AGROKEMIJSKA ISPITIVANJA, KONTROLU KVALITETE POLJOPRIVREDNO -PREHRAMBENIH PROIZVODA, DUHANA I DUHANSKIH PROIZVODA

 

Djelatnici odsjeka za agrokemijska ispitivanja

Lucinka Antunović, dipl.ing. kem. tehn.

Stručni savjetnik za kontrolu tla

Tel: 036 312 316; 036 335 063

Fax: +387 36 335-051

e-mail: lantunovic@faz.ba

doc.dr.sc. Adrijana Filipović, dipl.ing.agr.

Šef odsjeka za agrokemijska ispitivanja

Tel: 036 312 316; 036 335 063

Fax: +387 36 335-051

e-mail: lantunovic@faz.ba

 

Djelatnici odsjek za kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda

ANDRIJANA VUČIĆ, Magistar poljoprivrednih nauka

Šef odsjeka za kontrolu kvalitete poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, duhana i duhanskih proizvoda

Tel: 036-480-827

e-mail: aboras@faz.ba

DRAŽANA PALINIĆ, Magistar poljoprivrednih nauka

Stručni savjetnik za kontrolu namirnica animalnog porijekla

Tel: 036-480-828; 036-480-829

e-mail: dpalinic@faz.ba

KRISTINA BATINIĆ, Dipl.ing.preh.teh.

Stručni savjetnik za analizu ostataka pesticida u biljnim i animalnim materijalima i poljoprivredno-prehrambenim proizvodima

Tel: 036-480-828; 036-480-829

e-mail: kbatinic@faz.ba

IVAN SOLDO, Dipl.ing.kem.teh.

Stručni savjetnik za analizu ostataka teških kovina u namirnicama

Tel: 036-480-828; 036-480-829

e-mail: isoldo@faz.ba

ŽANA BRKIĆ PUŠIĆ, Dipl.ing.kem.teh.

Stručni savjetnik za analizu ostataka pesticida u namirnicama biljnog i animalnog porijekla

Tel: 036-480-828; 036-480-829

e-mail: zbrkic@faz.ba

MAJA DRMAĆ, Magistar poljoprivrednih nauka

Stručni savjetnik za analizu ostataka pesticida u namirnicama biljnog i animalnog porijekla

Tel: 036-480-828; 036-480-829

e-mail: mdrmac@faz.ba

ANA SESAR, Dipl.ing.preh.teh.

Stručni savjetnik za kontrolu proizvoda animalnog porijekla

Tel: 036-480-828; 036-480-829

e-mail: asesar@faz.ba

KRISTINA DOKO, Dipl.ing.preh.teh.

Stručni savjetnik za kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica

Tel: 036-480-828; 036-480-829

e-mail: kdoko@faz.ba

IVANKA BUKOVAC

Kafe kuharica

Tel: 036-480-828; 036-480-829

lab.buna@faz.ba

LJERKA GALIĆ

Laborant

Tel: 036-480-828; 036-480-829

lab.buna@faz.ba

 

ODJELJENJE BILJNE PROIZVODNJE I TEHNOLOGIJE

Mario Leko, dipl.ing.polj.

Zamjenik direktora Federalnog agromediteranskog zavod

Rukovoditelj odjeljenja biljne proizvodnje

Tel: +387 36 335-064

Fax: +387 36 335-051

e-mail: mleko@faz.ba

 

Djelatnici odsjeka za vinogradarstvo i voćarstvo

Marija Prlić, dipl.ing. agr.

Šef odsjeka za vinogradarstvo i voćarstvo

Tel: + 036 335-060

Fax: +387 36 335-051

e-mail: mprlic@faz.ba

Mladen Gašpar, dipl.ing.agr.

Stručni savjetnik za reproduciranje, introdukciju i klonsku selekciju

Tel: + 036 335-054

Fax: +387 36 335-051

e-mail: mgaspar@faz.ba

Anita Raič, dipl.ing.agr

Viši stručni suradnik za proizvodnju reprodukcijskog materijala u vinogradarstvu

Tel: + 036 335-054

Fax: +387 36 335-051

e-mail: araic@faz.ba

Miro Barbarić, dipl.ing.agr.

Stručni savjetnik za mediteransko voćarstvo

Tel: + 036 335-059

Fax: +387 36 335-051

e-mail: mbarbaric@faz.ba

Milena Bulić, dipl.ing.agr.

Stručni savjetnik za mediteransko voćarstvo

Tel: + 036 335-059

Fax: +387 36 335-051

e-mail: mbulic@faz.ba

 

Djelatnici odsjeka za enologiju

Julijana Tole, dipl.ing.kem.tehnologije

Šef odsjeka za enologiju

Tel: 036 327-944

e-mail: jtole@faz.ba

Draga Tomas, dipl.ing.agr.

Stručni savjetnik analitičar-enolog

Tel: 036 327-944

e-mail: dtomas@faz.ba

Katica Crnjac, dipl.ing.agr.

Viši stručni suradnik za vinarstvo

Tel: 036 327-944

e-mail: kcrnjac@faz.ba

Dominik Kolovrat,dipl.ing.agr.

Stručni savjetnik analitičar-enolog

Tel: 036 327-944

e-mail: dkolovrat@faz.ba

 

Djelatnici odsjek za povrtlarstvo, ratarstvo i zaštitu bilja

Ivica Perić, dipl.ing.agr.

Šef Odsjeka za ratarstvo, povrćarstvo i zaštitu zdravlja bilja

Tel: +387 36 335-050

Fax: +387 36 335-051

e-mail: iperic@faz.ba

Krstina Zlomislić, dipl.ing.agr.

Stručni savjetnik za povrćarstvo i ratarstvo

Tel: +387 36 335-050

Fax: +387 36 335-051

e-mail: kzlomislic@faz.ba

Nino Rotim, mr.sc

Stručni savjetnik za zaštitu bilja

Tel: +387 36 335-053

Fax: +387 36 335-051

e-mail: nrotim@faz.ba

Ana Karačić, dipl.ing.agr.

Viši stručni suradnik za zaštitu bilja

Tel: +387 36 335-053

Fax: +387 36 335-051

e-mail: akaracic@faz.ba

 

ODJELJENJE ZA PRAVNE, RAČUNOVODSTVENE I OPĆE POSLOVE

Marija Miletić, dipl.iur.

Pomoćnik direktora u Odjeljenje za pravne, računovodstvene i opće poslove

Šefica odjeljenja za pravne, računovodstvene i opće poslove

Tel: 036/335-065

Fax: 036/335-051

Mail: mmiletic@faz.ba

Jadranka Šljivić, dipl.oec.

Stručni Savjetnik za računovodstveno financijske poslove

Tel: 036/335-058

Fax: 036/335-051

Mail: jsljivic@faz.ba

Ornela Čolić

Viši samostalni referent za radne odnose

Tel: 036/335-050

Fax: 036/335-051

e-mail: agro.in.mo@tel.net.ba

Karmela Ćorluka

Viši referent za vođenje evidencije o laboratorijskim uzorcima, vođenje i čuvanje arhivskih dokumenata

Tel: 036/335-050

Fax: 036/335-051

e-mail: agro.in.mo@tel.net.ba

Ružica Naletilić

Higijeničar

Tel: 036/335-075